Studiedagen 2008

Unity in Duality Nederland

Voorjaarsstudiedag

Hierbij willen wij uw aandacht vragen voor de studiedag: ‘The healing POWER of the feeling MIND’, die zaterdag 5 april 2008 in Utrecht zal worden georganiseerd door de Stichting  Psychotherapie en Boeddhisme van 9.30 tot 16.30 uur.

Op deze dag zal het gedachtegoed ‘Unity in Duality’ ( U.D.)  worden gepresenteerd door Lene Handberg. U.D is de visie op persoonlijke heling en groei, ontwikkeld door de Tibetaanse leraar Tarab Tulku, waarbij hij de complexe werkelijkheid van de psychologie van met name het Tibetaans Boeddhisme, tot een heldere en toegankelijke methode heeft uitgekristalliseerd.{ Hij laat hiermee zien dat het in het veld van Boeddhisme en Psychotherapie niet gaat om het integreren van Boeddhistische technieken in de westerse psychologie en psychotherapie, maar dat Boeddhisme in haar essentie een vorm van persoonlijke groei en genezing is. }

Lene Handberg:

was jarenlang de naaste leerling en rechterhand van Tarab Tulku Rinpoche. Zij was verantwoordelijk voor de psychotherapeutische toepassing binnen de opleiding ‘Unity in Duality. Zij ís psycholoog, werkte o.a. samen met Ronald Laing en is geschoold in de analytische(Jungiaanse) en bio-energetische psychotherapie. Zij behaalde de graad van Meester in UD en geeft workshops in Europa, Amerika en Australië.

Voor zijn dood heeft Tarab Tulku haar de leiding over het opleidingsprogramma gegeven. In dat kader verblijft ze nu regelmatig in India om de door hem ontwikkelde methoden ook terug te brengen naar de Tibetaanse gemeenschap.

Tarab Tulku Rinpoche

Tarab Tulku was de 11de reïncarnatie van de Tibetaanse Tarab-leraren. Op jonge leeftijd vertrok hij naar het Westen, waar hij ging werken aan de universiteit van Kopenhagen. Hij zocht al snel de verbinding met het westen in de transpersoonlijke psychologie, waarin hij o.a. samenwerkte met Stanislav Grof.

Pas de laatste periode van zijn leven is hij gaan lesgeven over zijn inzichten in de Boeddhistische leer van de Werkelijkheidservaring en hoe deze te gebruiken is om het menselijk lijden te verlichten. Hij ontwikkelde een geheel eigen opleidingsprogramma ‘Unity in Duality’, waarmee hij het Tibetaans Boeddhisme ontsloot voor de Westerse geest vanuit een psychologisch perspectief. In zijn laatste levensjaren is hij, op initiatief van de Z.H. de Dalai Lama, teruggekeerd naar India om daar zijn gedachtegoed uiteen te zetten voor de Tibetaanse gemeenschap.

Programma

Op deze dag zal de ochtend worden besteed aan de introductie van de visie op de Ervaring van de Werkelijkheid zoals die binnen Unity in Duality gehanteerd wordt. Sleutelbegrip daarbij is het Tibetaans begrip ‘Tendrel’, de onderlinge verbondenheid van alles dat bestaat. Daarbij worden er drie vormen van afhankelijkheid onderscheiden die samen de sleutel vormen om te komen tot inzicht in het ontstaan van onze ervaring en daarmee tot verandering en heling.

Deze inzichten zullen door begeleide meditatie ook ervaren kunnen worden.

In de middag zal het gaan om het ontstaan van onze gewone en buitengewone neuroses en de methodes van transformatie. Kernelement daarbij is het principe van de ‘zelfreferentie’, het ijkpunt van waaruit we onze ervaring construeren. Door dit proces nauwgezet te ervaren, ontdekken we haar werking en de verschillende niveaus waarop deze zelfreferentie kan plaatsvinden. Cruciaal in dit proces is het werken met de ‘feeling mind’, het punt van waaruit onze ervaring zich tot neurose of tot openheid kan ontvouwen.

 

Plaats: Zalencentrum Vredenburg 19 Utrecht

Tijd: 9.30 tot 16.30 uur (vanaf 9.00 zaal open)

Kosten:                       60 euro; leden 45 euro; inclusief lunch

Betaling: Bedrag overmaken op giro 5154740 t.n.v. de Stichting Psychotherapie en Boeddhisme te Maarssen o.v.v. 5 april 2008

Aanmelding: Per e-mail via bernadette@psychotherapieenboeddhsime.nl

 

Voor meer info: www.psychotherapieenboeddhisme.nl

www.tarab-instite.org

www.boeddhistischeomroep.nl. Interview met Lene Handberg op 18 november 2007

 

 

Over de ochtend: IN DE SPIEGEL VAN DE DOOD

De dood is een wezenlijk deel van het leven, waar ieder van ons vroeg of laat mee te maken krijgt. We kunnen het negeren of we kunnen leren er mee om te gaan. De Dharma biedt ons handvaten om hiermee vertrouwd te raken. De dood houdt ons een spiegel voor; hoe hebben we geleefd? Zijn we er geweest voor anderen? In die zin kan het ons vertrouwd maken met de dood en ons dichter bij onszelf, in het hier en nu brengen. Enkele citaten uit het TIBETAANSE BOEK VAN LEVEN EN STERVEN van Sogyal Rinpoche:

De dood is een onmetelijk mysterie, maar er zijn twee dingen die we erover kunnen zeggen: het is absoluut zeker dat we zullen sterven, en het is onzeker wanneer of hoe we zullen sterven.

Waarom leven we in zo’n angst voor de dood? Omdat het onze instinctieve wens is te leven en te blijven leven, en we de dood zien als een wreed einde van alles wat ons vertrouwd is.

– Sogyal Rinpoche

We weten niet waar de dood ons wacht, laten wij hem dus overal verwachten.

– Montaigne

Marijke Holt en Chantal Bergers, beiden studenten van Sogyal Rinpoche, – Tibetaanse lama en schrijver van het Tibetaanse boek van Leven en Sterven- zullen deze ochtend met ons werken, door middel van reflectie meditatie en oefeningen, die ons kunnen laten zien hoe belangrijk het is onszelf, nu, voor te bereiden op het onzekere moment van sterven, zodat we er voor anderen kunnen zijn in hun voorbereiding op de dood en tijdens hun stervensproces.. Beiden volgden studieprogramma’s bij Christine Longaker, schrijfster van het boek “In het Licht van Afscheid”. .Zij ontwikkelde het opleidingsprogramma Spiritual Care voor mensen die in de zorg voor terminaal zieken, stervenden en nabestaanden werken. Christine is eveneens studente van Sogyal Rinpoche.

Marijke Holt
Ongeveer 15 jaar is zij student bij Sogyal Rinpoche ,directeur van Rigpa een internationale boeddhistische organisatie. Hij is de schrijver van het “Tibetaanse boek van Leven en Sterven”. Sinds 10 jaar is zij student bij Christine Longaker. Haar training in Spirituele Zorg heeft zij van haar mogen ontvangen. Vanuit Spirituele Zorg in Nederland worden studiegroepen, seminars en lezingen aangeboden. aan werkers in de zorg(voor stervenden)

Naast haar therapeutische (creatieve therapie en transpersoonlijke therapie) achtergrond heeft zij lange tijd in de terminale thuiszorg en in een hospice gewerkt, waar zij veel ervaring heeft opgedaan rond de zorg voor stervenden

Chantal Bergers

Zij is student van Sogyal Rinpoche sinds 2002 en heeft meerdere cursussen van Christine Longaker gevolgd. Daarna heeft zij het door haar ontwikkelde programma o.a. studiegroepen Spirituele Zorg gevolgd en later ook deze groepen begeleid. Zij is huisarts in Lexmond en heeft de kaderopleiding “palliatieve zorg” gevolgd. Zij is momenteel naast haar huisartsenwerk consulent palliatieve zorg bij het Palliatieteam Midden Nederland.
Suggesties om te lezen voor de studiedag de eerder genoemde boeken van Sogyal Rinpoche en Christine Longaker. Meer informatie over Spirituele Zorg is te vinden op www.spcare.org

Over de middag:

De meeste studiedagen worden vaak enthousiast gewaardeerd, niet in het minst door de expertise van de sprekers en tegelijkertijd is het programma zo vol en intens dat er weinig tijd en ruimte overblijft voor onderling uitwisseling van ieders eigen ervaring in de psychotherapeutische praktijk met het werken met boeddhistische technieken en vanuit een boeddhistisch perspectief. Daarom besloten wij daar een hele middag voor uit te trekken. Deze middag wordt vorm gegeven door Guido Machielsen en Paul van der Velde.

Zij willen met de deelnemers in gesprek over toepassingen van boeddhistische technieken in hun psychotherapeutisch werk. Twee of drie mensen zullen een korte presentatie geven over wat zij precies doen en hun ervaringen hiermee.

De sprekers voor de middag zijn:
Noud de Haas is psycholoog en beoefent boeddhisme in de traditie van de Vietnamese zenmonnik Thich Nhat Hanh. Hij verzorgt voor psychologen nascholingscursussen Mindfulness-Based Cognitive Therapy, en begeleidt op UMC St Radboud in Nijmegen mindfulnessgroepen voor patiënten met recidiverende depressies.
Joost Willems:
Joost Willems is klinisch psycholoog-psychotherapeut en werkzaam bij GGZ Rivierenland.
Herman Kief: is psychiater in Maarssen (sinds kort met pensioen).
Paul en Guido willen hierop een uitwisseling van kennis en ervaringen op gang laten komen, waarbij alle deelnemers worden uitgenodigd hierin actief te participeren..

Guido Machielsen werkt als psychotherapeut in de geestelijke gezondheidszorg in Zutphen en in de Lievegoedkliniek .Guido is penningmeester en vice voorzitter van onze stichting

Dr.Paul van der Velde is universitair docent hindoeïsme en boeddhisme aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Paul is tevens voorzitter van onze stichting. Het belooft weer een mooie gevarieerde dag te worden en we nodigen jullie hier van harte voor uit De studiedag is ook voor niet leden toegankelijk.

Kosten 35 euro voor leden en 45 euro voor niet leden. Zoals altijd is de lunch inbegrepen.
Opgave bij bernadette@psychotherapieenboeddhisme.nl en je deelname is gereserveerd na
betaling t.n.v. Stichting Psychotherapie en Boeddhisme rekeningnr. : 5154740 te Maarsen o.v.v. 27 sept. 2008

VOORJAARSSTUDIEDAG met LENE HANDBERG
5 APRIL 2008
“The healing POWER of the feeling MIND”

Lees er meer over in dit document… (hier foto) en link

Comments are closed.